Öppen data

Källfilen

Här finns öppen data som du kan använda. Du kan ladda ner källfilen till Stiftelsesök.
Källfilen exporterar över uppgifter från stiftelseregistret till denna webbplats varje dygn.
Källfilen innehåller samtliga publicerade uppgifter och personuppgifter. Stiftelsesök omfattar
alla aktiva stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister. I Stiftelsesök
ingår dock inte pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser.

Ladda ner källfilen (22 160 KB).

Filformat

Källfilen är i JSON-format och vi rekommenderar att du för över uppgifterna till Excel för att på ett
överskådligt sätt kunna hantera uppgifterna.

En C#-modell av hur du som utvecklare hanterar uppgifterna finns här.
Länsstyrelsen ger ingen support för hur filen eller datan kan användas.

Konsekvensbedömning

Du hittar en sammanfattning och slutsats av den konsekvensbedömning som länsstyrelserna har
gjort under fliken Dataskydd.