Dataskydd

Personuppgifter

Läs om hur vi behandlar personuppgifter.

Du har själv ansvar för att din användning av uppgifter som du fått genom tjänsten inte används i strid
mot dataskyddsförordningen, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller
andra författningar.

Konsekvensbedömning av publicering av källfilen för stiftelsesök

Sammanfattning och slutsats

Utifrån den konsekvensbedömning som har genomförts är slutsatsen att:
Publiceringen av källfilen på Stiftelsesök kan innebära behandling av personnummer om
uppgiften inte är inlagd i länsstyrelsernas ärendehanteringssystem, Platina, på rätt sätt vid
registreringen. Risken har begränsats genom gallring av befintligt register samt upprättande av
tydliga registreringsrutiner.

Det finns en risk att mer personuppgifter än nödvändigt behandlas om källfilen laddas ner när
endast information om en mindre mängd stiftelser efterfrågas. Länsstyrelsen bedömer att det
främst är de som annars skulle ha begärt ut hela filen som kommer att ladda ner källfilen. I de fall
då en mindre mängd uppgifter efterfrågas kvarstår möjligheten att filtrera bland stiftelserna i
Stiftelsesök. Risken att mer personuppgifter än vad som är nödvändigt behandlas bedöms därför vara låg.

Om de registrerade har skyddade personuppgifter finns det en risk att dessa röjs genom att
nedladdning av källfilen. Genom befintliga rutiner och inbyggd kontrollfunktion i registret bedöms
risken vara låg.

Länsstyrelserna har en rättslig förpliktelse att föra stiftelseregister. Uppgifterna i stiftelseregistret
är offentliga och publiceras i enlighet med 1-2a §§ stiftelseförordningen. Den behandling av
personuppgifter som följer av publiceringen av källfilen bedöms vara nödvändig och
proportionerlig.

Med de vidtagna åtgärderna anser Länsstyrelsen att det inte kvarstår någon hög risk för enskildas
fri- och rättigheter. Det saknas därför anledning att samråda med Integritetsskyddsmyndigheten.